CATERING PRESTIGE - CATERING DLA SZKÓŁ, CATERING NA KOMUNIE, CATERING NA WIELKANOC, CATERING DLA PRZEDSZKOLI, ŻYWIENIE ZBIOROWE, OBIADY WEEKENDOWE, OBIADOMATY, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, HAPPY FRUITS, POSIŁKI W PÓŁPRODUKTACH, ŁÓDŹ, ZGIERZ, A
Catering Prestige

Oferujemy żywienie zbiorowe na terenie Łodzi


Nasi kucharze i dietetycy każdego dnia zapewniają Państwu najlepszą jakość smaku
Aktualne menu

??ywienie zbiorowe

Us??ugi ??wiadczone przez nasz? firm? dedykowane s? wyj?tkowo wymagaj?cym klientom czyli dzieciom i osobom starszym.

Obs??ugujemy:

  • Przedszkola (catering dla przedszkoli)
  • ????obki (catering dla ????obków)
  • Kluby malucha
  • Szko??y
  • Niepubliczne zak??ady opieku??czo lecznicze
  • Domy opieki spo??ecznej

Dla waszego sukcesu i zadowolenia pracuje zespó?? profesjonalistów. Proponowane przez nas jad??ospisy opracowywane s? przez dietetyka oraz technologów ??ywno??ci co zapewnia, i?? posi??ki nasze zawieraj? niezb?dne sk??adniki od??ywcze i s? prawid??owo zbilansowane. 
Tworzymy je w oparciu o wytyczne instytutu ??ywno??ci i ??ywienia oraz nowych trendów ??ywieniowych w EU z zachowaniem tradycji kuchni polskiej. Posiadamy w naszej ofercie posi??ki dietetyczne oraz specjalistyczne.

Nasze posi??ki przygotowywane s? wy???cznie ze ??wie??ych produktów bez dodatków konserwantów i sztucznych barwników co gwarantuje, i?? potrawy s? zdrowe i bezpieczne oraz smakuj? jak w domu i u babci. 
Posiadamy wdro??ony system bezpiecze??stwa ??ywno??ci HACCP i prowadzimy sta??y monitoring produkcji. Posiadamy ubezpieczenie OC, od prowadzonej dzia??alno??ci. Jeste??my pod sta??ym nadzorem powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w ??odzi ,dzia??aj?c na podstawie decyzji Nr 16018/05/07/2016 – PpiS w ?odzi, umo??liwiaj?cej produkcj? ??ywno??ci od surowca do wyrobu gotowego.

Korzystamy z najnowocze??niejszego systemu MASTERSZEF do zarz?dzania  procesem zamawiania, realizacji, obs??ugi i wydawania posi??ków (rodzic ma mo??liwo??? wyboru zamówienia i dokonania p??atno??ci 24 h/dob?).
Dzielimy si? naszym d??ugoletnim do??wiadczeniem, wspieraj?c nowo otwierane placówki od momentu pomys??u do realizacji. Jeste??my elastyczni, a co najwa??niejsze otwarci na pa??stwa sugestie i pro??by.

catering dla szkół łódź

,

catering dla szkół zgierz

,

catering dla szkół aleksandrów łódzki

,

catering dla szkół pabianice

,

catering dla przedszkoli łódź

,

catering dla przedszkoli zgierz

,

catering dla przedszkoli aleksandrów łódzki

,

catering dla przedszkoli pabianice

,

catering łódź

,

catering bałuty

,

catering zgierz

,

catering warszawa

posiłki regeneracyjne

posiłki profilaktyczne